Сайтын бүтэц
11 33 08 44

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар “Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүнэх журам”, Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ыг тус тус баталж, 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс дагаж мөрдөхөөр тогтоосон болно.

Дээрх журмуудыг ирэх оны эхнээс хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ боловсруулах, байгуулах, дүгнэх аргачлал” сэдэвт 1 өдөр буюу 8 цагийн сургалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2012 оны 11 дүгээр сарын 7-9 ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар тогтоод байна.

1. “Сургалтанд оролцуулах тухай” 2012 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 805 тоот албан бичиг, сургалтын хөтөлбөр, хуваарь /татаж авах бол ЭНД дар/

2. Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 • Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/
 • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/
 • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

3. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 • Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/
 • Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/
 • Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

4. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/
 • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/
 • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол 
  ЭНД дар/