Сайтын бүтэц
11 33 08 44

АЖЛЫН БАЙР, АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын нэр Албан хаагчийн нэр Чиг үүрэг Харилцах утас
1
Газрын дарга
О.Чинзориг
Засгийн газрын мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, нийслэлийн Засаг даргын мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны талаар баримтлах бодлого, Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтуудыг тодорхойлоход эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
330811
2
Орлогч дарга
Б.Бат-Эрдэнэ
НИТХ-ын тогтоол, НЗД-ын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрхэлсэн асуудлын хүрээнд зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын манлайлал, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлж, байгууллагын өдөр тутмын болон дотоод ажлыг шуурхай удирдахад газрын даргад дэмжлэг үзүүлж, шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах. Газрын даргыг түр эзгүйд орлон, байгууллагын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах
330814
3
Захиргааны хэлтсийн дарга
И.Уранчимэг
Байгууллагын үндсэн чиг үүрэг, зорилго зорилт, НИТХ-ын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, захирамж, нийгэм эдийн засгийн зорилтын биелэлт болон газрын даргын тушаал, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллах, хэлтсийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн, хэлтсээс гарч буй бүх төрлийн бичиг баримт боловсруулалтанд хяналт тавьж, байгууллагын тасралтгүй үйл ажиллааг удирдлага арга зүйгээр ханган, хүний нөөц, гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааг удирдан зохион байгуулж ажиллах ажиллах
330899