Сайтын бүтэц
11 33 08 44

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ