Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилтийн тайлан