Сайтын бүтэц
11 33 08 44

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН