Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн жилийн эцсийн тайлан