Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн хэмжээнд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт бүтэн жилээр