Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Мэдээлэл, Технологийн газрын Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт