Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан