Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Засгийн газрын 73-р тогтоолоор батлагдсан “Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”