Сайтын бүтэц
11 33 08 44

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Н.Чинзориг

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого боловсруулан, хэрэжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэшсэн тогтвортой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн хамт олны эвсэг уур амьсгалыг бий болгох, мэргэжилтнүүдийн ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу, мэргэжил арга зүйгээр хангах Байгууллагын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг хариуцаж, тайлагнах