Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Мэдээлэл, Технологийн газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан