Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах зөвлөмжийн тайлан