Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан