Бүтэц зохион байгуулалт

Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газрын үүсэн байгуулагдах түүхэн нөхцөл байдал нь: 

“Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, Улаанбаатар хотын захирагчийн  харъяа газруудын үйл ажиллагаанд “Цахим засаглал”-ыг нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүнд    суртал, чирэгдлийг арилгах үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах арга хэмжээ авч ажиллах” зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 15 тоот тогтоол, НЗД-ын 2005 оны 01 сарын 26- ны өдрийн 22 дугаар  захирамжаар Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар” нэртэйгээр байгуулагдсан