Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын 2019 оны гадаад арга хэмжээний тайлан