Сайтын бүтэц
11 33 08 44

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ