Сайтын бүтэц
11 33 08 44

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН