Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн 2019 оны 1 дүгээр улирлын биелэлт