Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө 2018 он