Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний дагуу xэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

  Зорилт     Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа   Хугацаа   Хүрэх үр дүн
            1             Гадаад улс оронд зохион байгуулагдах сургалт семинар, хурал зөвлөгөөнд албан хаагчдыг хамруулж боловсон хүчний чадавхыг дээшлүүлэх                                                                 Гадаад улс оронд зохион байгуулагдах сургалт семинар, хурал зөвлөгөөнд албан хаагчдыг хамруулж боловсон хүчний чадавхыг дээшлүүлэх           БНСУ-ын Сөүл хотод зохион байгуулагдах “Цахим засаглал” олон улсын сургалтанд оролцуулах                 3 дугаар сарын 26-аас 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/128 дугаар захирамжийн хүрээнд “Сөүл хотын Ухаалаг хотын шийдэл болон цахим засаглалын хөгжилтэй танилцах лекцэнд хамрагдах, олон улсын хотуудын цахим засаглалын шийдлүүдтэй танилцан, туршлага солилцох, Сөүлийн Дата төв, мэдээлэл технологийн цогцолбортой танилцаж  туршлага судлах”-аар  2017 оны 03 дугаар сарын 26-аас 04 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд Сөүлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн хамтран зохион байгуулсан “Цахим засаг” олон улсын сургалтад хамрагдаж туршлага судалсан.
        2     Тайпэй хотод зохион байгуулагдах “Ухаалаг хот” дээд хэмжээний уулзалт болон олон улсын экспод оролцох       2 дугаар сарын 19-24 -ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/87 дугаар захирамжийн хүрээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 19-24-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Тайпэй хотод “Хөгжиж буй ухаалаг засаглал, нийгмийг бий болгох арга зам”-ыг судлан, хотын удирдлагууд, харилцаа холбооны мэргэжилтнүүд, судлаачид харилцан санал солилцож хотуудын тэргүүн туршлагаас хуваалцсан.
    3 БНСУ-ын Сөүл хотын Хүний нөөцийн хөгжлийн газраас зохион байгуулах “Цахим засаглал, ухаалаг хотын  тогтвортой хөгжил” сэдэвт хуралд оролцох     11 дүгээр сарын 12-19 -ны өдөр БНСУ-ын Сөүлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс 2017 оны 11-р сарын 12-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан “Сөүл хотын цахим засаглалын бодлого, төлөвлөгөө, Сөүл хотын ухаалаг хотын шийдэл” зэрэг сэдвээр сургалтанд хамрагдаж, туршлага солилцон Улаанбаатар хотын мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын талаар илтгэл тавьж оролцсон.
          4                   БНСУ-ын Сөүл хотын Хүний нөөцийн хөгжлийн газраас зохион байгуулах “Цахим засаглал, ухаалаг хотын  тогтвортой хөгжил” сэдэвт хуралд оролцох         11 дүгээр сарын 12-19 -ны өдөр Дэлхийн цахим засаглалын байгууллага (WeGO)-ын урилгаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 12-19-ны өдрүүдэд БНСУ-ын Сөүл хотод Дэлхийн ухаалаг тогтвортой хотуудын байгууллага (WeGO), Солонгосын Үндэсний мэдээллийн нийгэмлэг (NIA), Дэлхийн Банк (World Bank)-аас жил бүр зохион байгуулдаг “Ухаалаг тогтвортой хотууд болон цахим засаглал” семинарт оролцож, Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар илтгэл тавьж туршлага солилцсон.
          5         11 дүгээр сарын 20-23-ны өдөр Дэлхийн цахим засаглалын байгууллага (WeGO)-ын урилгаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-23-ны өдрүүдэд БНСУ-ын Сөүл хотод Дэлхийн ухаалаг тогтвортой хотуудын байгууллага (WeGO), Солонгосын Үндэсний мэдээллийн нийгэмлэг (NIA), Дэлхийн Банк (World Bank)-аас жил бүр зохион байгуулдаг “Ухаалаг тогтвортой хотууд болон цахим засаглал” семинарт оролцож, Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар илтгэл тавьж туршлага солилцсон.
    6 Олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, сургалт, семинарт хамрагдах боломжуудыг судлах Япон улсын Жайка, БНСУ-ын Койка, Турк улсын Тика зэрэг олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжийг судлах 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 01/620,  01/621, 01/622 тоот албан бичиг Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай албан бичгийг 01/620,  01/621, 01/622 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлэв. Эдгээр албан бичгийн дагуу хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай холбогдон ажилласан.  
  7                       2017 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлын хүрээнд төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах        “Үндэсний дата төв” УТҮГ-тай хамтарч ажиллах   7 дугаар сарын 25-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад тоог гарын үсгийн гэрчилгээ олгоход хамтран ажиллах гэрээг “Үндэсний дата төв” УТҮГ-тай 2017 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулав.
  8 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр “Үндэсний дата төв” УТҮГ-тай  Төрийн байгууллагын цахим мэдээллийн сан ашиглах гэрээг 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр байгуулав.
    9     Татварын Ерөнхий газар   2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Татварын Ерөнхий газартай хамтран Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдол, авто зам ашигласны төлбөрийг онлайн хэлбэрээр төлөх боломжийг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах гэрээг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр байгуулав. 
  10   Монголбанктай хамтарч ажиллах 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Монголбанктай 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр “Төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог цахим системээр дамжуулах” гэрээг байгуулан ажиллав.
  11   Улаанбаатар банктай хамтарч ажиллах 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Төрийн үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцооны систем нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын банктай 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.
  12   Улаанбаатар Смарт Карт ХХК-тай хамтарч ажиллах 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны  өдөр 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны  өдөр “Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сан”-д өгөгдөл бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажиллав. 
Text Box: ХЯНАСАН: 
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА             				 И.УРАНЧИМЭГ
НЭГТГЭСЭН: 
ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦСАН 
МЭРГЭЖИЛТЭН         				  Ж.БАТНАСАН

Бусад мэдээ