Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Нийслэлийн 1050 байгууллагуудтай цахимаар албан бичиг солилцох боломжтой